1. Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • Prodávajícího – Zdeněk Krejčí, Hrubá Skála – Želejov 6, 511 01 Turnov, IČ:69868760, DIČ: CZ 7508281198
 • Kupujícího – jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, email
 • Specifikace požadovaného zboží uvedením názvu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky ( označení produktů podle druhu, uváděného v ceníku elektronického obchodu)
 • Množství požadovaných kusů produktů

 

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky,        v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i termín dodání objednaného zboží.Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

 

 1. Platební podmínky

Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí.

      Cena masa je za 1 kg.

      Balíčky nemohou být přesně 1kg.

      Proto je výsledná cena na objednávce pouze orientační!!!

 

 1. Dodání zboží, způsoby dodání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedeném způsobu dodání zboží.Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu  jsou:

  • Ověření objednávky
  • Volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce. Objednané zboží je expedováno v určených termínech.

 

 1. Osobní odběr v sídle prodávajícího

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo Emailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

Zboží k vyzvednutí na následující adrese:

Želejov 6

Hrubá Skála

51101 Turnov

 

 1. Místo plnění

Místem plnění při odběru zboží dle bodu 4.je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění.

 

 1. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na internetu), má kupující – spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, která je podle §53 odst. 4 a5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže tyto informace  dle ust.§ 53 odst. 4 a5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

 

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných  v §53 odst.7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:

 

 • Smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • Smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele
 • Smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

Další smlouvy vyjmenované zákonem

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží(plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele.Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.

 

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§49, §517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

 

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník – kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

 1. Ochrana osobních údajů

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

 

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

 

Používáním internetového ochodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

 

 1. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním s těmito obchodními podmínkami  prodávajícího  a reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s těmito souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku) kupující součastně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách  přístupných z „www prohlížeče“ poskytnuty informace dle ust. §53 odst.4 občanského zákoníku, tj.identifikační údaje prodávajícího obchodní název, IČ, sídlo, a ceny. Bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady nepoužití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

X